ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní a Mateřská škola Cheznovice

Základní a Mateřská škola v Cheznovicích se nachází v přízemní budově, obklopené zahradou, na které je vybudované dětské hřiště.
V těsné blízkosti školy je sportovní areál a tělocvična.
Obec s více než 700 obyvateli školu aktivně podporuje.
Naši základní a mateřskou školu navštěvují děti a žáci místní i z okolních obcí.
Vedle běžných aktivit nabízíme dětem a žákům různé zájmové kroužky (keramika, hra na flétnu, florbal apod. – podle zájmu) a nejrůznější jednorázové aktivity oblíbené nejen u dětí a rodičů (lampionový průvod, zpívání u vánočního stromu, besídky, námětové dílničky, čarodějnice, staročeské máje, dětský den…).


Součásti Základní školy a Mateřské školy v Cheznovicích:

Základní škola 2 třídy pro 1. – 5. ročník, kapacita 40 žáků
Mateřská škola 2 třídy, kapacita 36 dětí
Školní družina 1 oddělení, kapacita 30 žáků
Školní jídelna kuchyně a jídelna, kapacita 90 jídel

Projekty

Vzdělávejme se společně
Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace realizovala projekt:
„Vzdělávejme se společně“ reg. č. CZ.1.07/1.2.31/02.0028.


Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své účinnosti se  řídí §167 a §168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.

Pravomoci školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Členové školské rady

Zástupce obce: Jana Urxová
Zástupce rodičů: Ivana Novotná
Zástupce školy: Mgr. Ema Vysoká


Dokumenty ke stažení

Evidenční list
dítěte
Žádost o uvolnění
z výuky
Rámcový vzdělávací
program
Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání


Dokumenty ke stažení

Evidenční list dítěte
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
Rámcový vzdělávací
program