ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Mateřská škola


Mateřská škola v Cheznovicích je dvoutřídní mateřskou školou s kapacitou 36 dětí.
Vzdělávají se zde děti ve věku 2,5 až 7 let z obce Cheznovice a blízkého okolí.

Mateřská škola je otevřená rodičům i ostatním partnerům. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se v něm děti i dospělí cítili bezpečně, spokojeně a jistě.

Všechny děti mají ve škole stejná práva a stejné povinnosti. Rozvíjíme v nich citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kteří se mají rádi a respektují se. Podporujeme jejich aktivitu, samostatné rozhodování, sebedůvěru.


Děti jsou zařazené do tříd podle věku:

KRTEČCI – mladší předškolní věk

SLUNÍČKA – předškoláci


Pedagogičtí pracovníci MŠ

Pedagogové: Blanka Fischerová, Jana Kopová, Lada Jedličková, Martina Sklenářová

Školní asistent: Alena Humlová


Školní vzdělávací program

„Podejme si ruku“

Vážení rodiče, v současné době je tvořena nová aktualizace ŠVP, pokud máte zájem o obsah vzdělávacího programu, je možné jej shlédnout v ředitelně mateřské školy.


Provozní doba MŠ:

pondělí – pátek od 6:15 do 16:00 hodin


Obvyklý denní program v MŠ

spontánní hry uplatňované při příchodu do školy, u předškolních dětí pak i v době mezi poledním odpočinkem a odpolední svačinkou a v odpoledních hodinách – prostor pro individuální péči (logopedická prevence, děti se SVP)
řízené činnosti komunikační kroužek – ranní přivítání se, činnosti během dopoledne, jazykové chvilky…
pohybové aktivity ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (využití zahrady, blízkého hřiště, okolí školky, přírody),
během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky
odpočinek, spánek podle individuálních potřeb dítěte, je umožněn nespavý režim předškolním dětem

Provozní doba MŠ:

pondělí – pátek od 6:15 do 16:00 hodin


Obvyklý denní program v MŠ

spontánní hry
uplatňované při příchodu do školy, u předškolních dětí pak i v době mezi poledním odpočinkem a odpolední svačinkou a v odpoledních hodinách – prostor pro individuální péči (logopedická prevence, děti se SVP)
řízené činnosti
komunikační kroužek – ranní přivítání se, činnosti během dopoledne, jazykové chvilky…
pohybové aktivity
ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (využití zahrady, blízkého hřiště, okolí školky, přírody),
během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky
odpočinek, spánek
podle individuálních potřeb dítěte, je umožněn nespavý režim předškolním dětem

Školné pro školní rok 2023/2024

400 Kč/měsíc V období letních prázdnin – 400 Kč/červenec + srpen

Úplata je splatná nejdéle do 20. dne daného měsíce na účet školy (6001566329/0800).


Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ Cheznovice

Ředitelka ZŠ a MŠ Cheznovice stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odstavce 2 písmena b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.


Hlavní kritéria pro školní rok 2023/2024:

 1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (od 1. 9. 2017 je povinná předškolní docházka)
 2. Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře.
 3. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4. roku věku.
 4. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku (od nejstaršího po nejmladší), nejdříve však děti od 30 měsíců věku v den nástupu do mateřské školy s podmínkou částečné sebeobsluhy, zvládáním hygienických návyků, bez užívání plen.
 5. Přednostně budou přijímány děti, které nebyly v minulém školním roce přijaty k předškolnímu vzdělávání (datum podání žádosti, datum předpokládaného nástupu dítěte do MŠ).
 6. Děti, které mají v MŠ nebo ZŠ sourozence.
 7. Pravidelná docházka dítěte do MŠ, počet dnů docházky a délka pobytu v těchto dnech.
Doplňující kritéria:
 1. Přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně.
 2. Písemné doporučení docházky do MŠ od speciálního školského poradenského zařízení nebo pediatra specialisty.
 3. Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy.
 4. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou mateřské školy.

Platnost od 1. ledna 2017


Seznam věcí při nástupu do MŠ

 • Dětský ručník
 • Pyžamko
 • Bačkůrky s pevnou patou a podrážkou
 • Oblečení na pobyt venku – dle počasí
 • Gumovky, pláštěnka
 • Náhradní oblečení do třídy i spodní prádlo a ponožky
 • Papírové kapesníky

Výměna ložního prádla 1x za 3 týdny
Výměna pyžamka a ručníku 1x za týden – vždy v daný pátek.